Email Us

contact@veerbajrangbali.com

Aarti Shri Durga Ji Ki

Jai ambe gauri ,maiya jai shyama gauri ,

Tumko nisdin dhyavat, hari bhrama shivri.

Jai ambe gauri ,maiya jai shyama gauri.

Mang sindoor virajat,tiko mrigmad ko,
Ujjval se do naina,Chandra vadan niko.

Jai ambe gauri ,maiya jai shyama gauri.

Kanak samaan kalever,raktaamber raaje,
Raktpusp gal mala ,kanthan per saaje.

Jai ambe gauri ,maiya jai shyama gauri

Kehari vahan raajat, kadak khhaper dhari,
Sur-nar-munijan sevat, tinke dukh hari.

Jai ambe gauri ,maiya jai shyama gauri.

Kaanan kundal sobhit, naasagre moti,
Kotik Chandra divaker,raajat sam jyoti.

Jai ambe gauri ,maiya jai shyama gauri.

Sumbh- nisumbh bidaare ,mahisasur ghati,
Dumra vilochan naina, nisdin madmaati.

Jai ambe gauri ,maiya jai shyama gauri.

Cand –mund sanhare, sodit beej hare,
Madhu-kaitabh dou mare,sur bhi heen krain.

Jai ambe gauri ,maiya jai shyama gauri.

Bhramari,rudrari,tum kamla rani,
Aagam nigam bakhani,tum shiv patrani.
Jai ambe gauri ,maiya jai shyama gauri.

Chauchat yogini mangal gaavat,nrit karat bharu,
Baajat taal mridanga , aru baajat damru.

Jai ambe gauri ,maiya jai shyama gauri.

Tum hi jag ki mata ,tum hi ho bharta,
Bhaktan ki dujh harta ,sukh sampati karta.

Jai ambe gauri ,maiya jai shyama gauri.

Bhuja char ati sobhit ,ver mudra dhari,
Mann vachit phal pavat ,sevat ner naari.

Jai ambe gauri ,maiya jai shyama gauri.

Kachan thal viraajat ,agar kapoor baati,
Shri maalketu main raajat ,koti rattan jyoti.

Jai ambe gauri ,maiya jai shyama gauri.

Shri ambe ji ki aarti , jo koi ner gave,
Kahat shivanand swami ,sukh sampati pave.

Jai ambe gauri ,maiya jai shyama gauri.