Email Us

contact@veerbajrangbali.com

Shri Shiv Aarti

Jai shiv onkara, brabhu jai shiv onkara,
Brahma ,Vishnu, sadashiv ,ardhangi dhara,
Om jai shiv onkara, Om jai shiv onkara.

Ekanan, chaturanan,panchanan raje,
Hansasan ,garudasan ,vrishvahan saje,
Om jai shiv onkara, Om jai shiv onkara.

Do bhuj, charu chaturbhuj ,dasbhuj ati sohe
Tinon roop nirakhate, tribhuvan janmohe,
Om jai shiv onkara, Om jai shiv onkara.

Akshyamala banamala mundmala dhari
Chandan mrigmad sohai ,bhale shubhkari,
Om jai shiv onkara, Om jai shiv onkara.

Shvetamber pitamber bagambar ange
Brahmadik sankadik pretadik sange,
Om jai shiv onkara, Om jai shiv onkara.

Karmadhye kamandalu chkra trishul dhari
Sukhkari dukhhari jagpalankari,
Om jai shiv onkara, Om jai shiv onkara.

Brahma Vishnu sadashiv janat aviveka
Pranavakshar men shobhit ye tinon eka
Om jai shiv onkara, Om jai shiv onkara.

Trigun shiv ji ki aarti jo koi nar gave
Kahat shivanand swami man vanchhit phal pave,
Om jai shiv onkara, Om jai shiv onkara.